Новини

„Стримона строй“ ЕООД – Петрич спечели и реализира проект за опазване на околната среда

Проектът №BG161PO003- 2.1.08/ЗМС- 02- 63/01.06.2011 „Стримона строй инвестира в опазване на природата“ е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Общата сума на проекта е 111 855лв, от които 75% са предоставени безвъзмездно. Срокът за реализирането на проекта е една година- от 01.06.2011 до 01.06.2012, но предприятието ще се справи с реализацията му до февруари 2012 г.
Проектът включва сертификация по СУОС- ISO 14001:2004 чрез изграждането на система за вентилация и пречистване на въздуха и консултантски услуги по внедряването на международния стандарт ISO 14001:2004. Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „ Стримона строй“ на вътрешния на вътрешния и външните пазари. Постигането на тази цел се осъществява чрез реализирането на следните специфични цели: инвестиции в консултантски услуги за разработването, документирането и внедряването на СУОС, която ще бъде сертифицирана по ISO 14001:2004; разработване и внедряване на система за вентилация и пречистване на въздуха; внедряване, сертифициране и функциониране на СУОС; модернизиране и оптимизиране на дейностите и процесите във фирмата, свързани с дейностите по опазване на околната среда, чрез разработване и внедряване на СУОС по стандарта ISO 14001:2004; увеличаване удовлетвореността на клиентите чрез предоставяне на услуги, които се контролират и управляват автоматизирано и чрез системи, сертифицирани по международно признати стандарти. Проектът изцяло съответства на целите на Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „ Конкурентоспособност“, като чрез реализирането му ще бъде постигнато повишаване на ефективността на предприятието, постигане на съответствие с международно признати стандарти и подобряване на достъпа до информационни и консултантски услуги. Проектът на петричкото предприятие отговаря и на конкретната обща цел на процедурата. Единствено чрез постигането на горепосочените цели ще стане възможно дружеството да устои на конкурентния натиск на пазарните съперници в бранша и да си гарантира в по- голяма степен устойчиви темпове на ръст. Реализирането на проекта е довело до създаването на две работни места, въвеждането на сертификат във фирмата, подобрена енергийна ефективност и увеличена клиентска база.
„ Стримона строй“ развива основна дейност в три направления: производство на стоманени конструкции за индустриални сгради ( търговски, промишлени, логистични ), производство на нестандартно заводско оборудване и производство на инструментална екипировка и консумативи за добивната промишленост, пътното и магистралното строителство и други.