Новини

Стримона бе одобрена за финансиране по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД е след одобрените кандидати по схема: BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" по ОП ”Конкурентоспособност”.
Предстой подписване на договор в срок от 1 месец.
Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на СТРИМОНА СТРОЙ на вътрешния и международните пазари, чрез въвеждане на софтуерни системи за управление на ресурсите допринасящи за ефективна организация на цялостната дейност и оптимизиране на производствения процес.
Очаквани резултати след изпълнението на проекта са: Подобряване на управлението и организацията на дейността на кандидата; Оптимизиране на работния процес; Намаляване на себестойността на продуктите и услугите; Подобряване на качеството на услугите и на пазарните позиции на фирмата.