За нас

Високото качество на нашата продукция гарантираме със

  • Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008;
  • Сертификат за производство на конструкции с Клас на изпълнение до EXC3 съгласно БДС EN 1090‐2;
  • Сертификат съгласно БДС EN ISO 3834‐2, за изработка на стоманени конструкции и заварени детайли;
  • Сертификат за безопасна работна среда по BS OHSAS 18001;
  • Сертификат за отговорно отношение към околната среда по БДС ЕN ISO 14001.

Сертификати

Централен професионален регистър на строителя

Контрол на качеството

Нашите технически ръководители ежегодно преминават курсове за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“. Стриктно се спазват всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Всички монтажни и строителни групи са оборудвани с лични предпазни средства за работа, както на земята така и на височина. За всеки конкретен обект се изготвя оценка на риска.

Членове сме на Камарата на строителите в България и Българската Асоциация за метални конструкции

Вписани сме в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

damnt-crop
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД, бе вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване.
Прочети още