За нас

Високото качество на нашата продукция гарантираме със

  • Сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015
  • Сертификат за производство на конструкции с Клас на изпълнение до EXC3 съгласно EN 1090-2
  • Сертификат съгласно БДС EN ISO 3834-2, за изработка на стоманени конструкции и заварени детайли
  • Сертификат за безопасна работна среда по БДС ISO 45001:2018
  • Сертификат за отговорно отношение към околната среда по БДС ЕN ISO 14001:2015

Сертификати

Централен професионален регистър на строителя

Контрол на качеството

Нашите технически ръководители ежегодно преминават курсове за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“. Стриктно се спазват всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Всички монтажни и строителни групи са оборудвани с лични предпазни средства за работа, както на земята така и на височина. За всеки конкретен обект се изготвя оценка на риска.

Членове сме на Камарата на строителите в България и Българската Асоциация за метални конструкции

Вписани сме в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Удостоверение  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
СТРИМОНА ЕООД, бе вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване.