Дейности
Водеща дейност на Групата е производство и монтаж на стоманени конструкции за индустрията. Развиваме тази дейност професионално, разполагайки с цялото необходимо технологично оборудване и квалифициран персонал. Защитили необходимите стандарти EN ISO 3834-2 и EN 1090-2 и спазвайки изискванията за безопасни условия на труд, проявяваме професионализма си както в България, така и в Европа. Доказателство за висококвалифицираната ни работа са многото завършени проекти в цялата страна и Европа.

Малко повече за промишленото строителство

Промишленото строителство е предназначено да задоволи нуждите на различни по вид производства. Първите прилагани стоманени конструкции в България по чуждестранни проекти са именно в частта на промишленото строителство. В началото промишлените сгради биват предимно едноетажни и рядко многоетажни, но с развитието на технологиите проектирането и изпълнението на подобен тип сгради става все по-сложна и предизвикателна задача. В промишленото строителство основните носещи конструкции могат да бъдат изпълнени изцяло от стомана, стоманобетон или смесено стомана и стоманобетон. Видът на строителната конструкция е в голяма степен продиктуван от характера на производството, чийто нужди трябва да бъдат задоволени. Върху конструктивно-композиционното решение на строителните конструкции в промишленото строителство и вида на главната носеща конструкция съществено влияние оказва разположението на стационарното обзавеждане, видът на вътрешноцеховия транспорт, естествено осветление, вентилация и др..

Промишленото строителство днес

Към днешна дата все по-предпочитани за реализирането на обектите в промишленото строителство са стоманените конструкции. Стоманените конструкции освен да задоволят нуждите на промишлените сгради от големи безпрепятствени пространства, в които да бъде разположено всичкото необходимо оборудване съобразявайки се изцяло с нуждите на конкретния технологичен проект, имат и доста висока носимоспособност и сеизмична устойчивост. Индустрията като цяло е една доста динамична среда, в която наблюдаваме една постоянна нужда от промяна и усъвършенстване. Ето защо много важно в промишленото строителство е избраната носеща конструкция да дава възможност за бъдеща, лесна и бърза реконструкция, разширение и модернизация. Ето тук е другата сила на стоманените конструкции. Техните елементи могат да бъдат лесно и бързо разглобени и заменени с нови. В последните няколко години наблюдаваме значително раздвижване в промишленото строителство и то конкретно в неговото разширяване и модернизация. Групата Стримона може да се похвали с успешното реализиране на много значими обекти в този отрасъл, което ни прави един сигурен партньор в така сложния и предизвикателен свят на промишленото строителство.

Реализирани проекти