Дейности
Една от дейностите на Групата е производство на заварени стоманени конструкции за офшорни инсталации и пристанищна ифраструктура - предизвикателство и критерий за високо качество. След успешно преминаване на множество одити свързани с организация на производствения процес, входящ контрол и проследимост на материалите, качество и контрол при заваряване, качество на обработка на повърхностите, дименсиален контрол на монтажните позиции и готовите изделия, документиране на производствения процес и не на последно място осигуряване на безопасни условия на труд, днес Групата е утвърден доставчик на заварени стоманени конструкции за офшорни инсталации и пристанищна ифраструктура. Политиката ни на постоянно повишаване квалификацията и уменията на персонала, заедно с използването на нови и високоефективни машини, са гаранция за поддържане и повишаване на нивото на произвежданите от нас продукти.

Характеристики за стоманените конструкции

Стоманени конструкции за офшорни инсталации и пристанищна инфраструктура се различават от конструкциите за сгради и съоръжения изграждащи се на сушата поради по-специфичните изисквания към тяхното проектиране, производство и изпълнение, продиктувани от специфичните им условия на експлоатация. Всеки отделен елемент на изграждащата се стоманена конструкция трябва да бъде произведен в условията на много сериозен производствен контрол, за който споменахме по-горе и за който Групата Стримона може да гарантира. Следващата стъпка след приключване на производството в частта на отделните стоманени елементи е преминаването към пробен монтаж на стоманените конструкции или основните им монтажни възли. За да се реализира тази изключително важна стъпка фирмата производител трябва да разполага освен с необходимия терен и оборудване, а и с много добре обучени монтажни бригади , които да могат да решават и отстраняват професионално възникналите проблеми в процеса на работа. Тази стъпка гарантира един безпроблемен и бърз монтаж на стоманените конструкции, което пък дава една значителна сигурност при реализирането им в условията на реална експлоатация.

Антикорозионна защита на стоманените конструкции

Стоманени конструкции за офшорни инсталации и пристанищна инфраструктура непрекъснато са изложени на действието на морска вода и по конкретно на разтворените соли в нея. В стандарта БДС ЕN ISO12944:1998-част 2 тази категория на корозия е обозначена като C5-M и възможно най-агресивната среда на експлоатация на стоманените носещи конструкции. За антикорозионната защитата на тези съоръжения се прилагат многослойни лако-бояджийски системи със значителни дебелини и с най-високи изисквания към тяхното полагане. Ето защо истинско предизвикателство при офшорните стоманени конструкции е изпълнението на антикорозионната им защита.