Новини

Официален завършек на обект: Производствена сграда за първична обработка на билки и промяна на предназначение на съществуващо хале в производствен цех, в имот 51809.509.4940, УПИ I-4940, кв. 214 по плана на гр. Нова Загора"

Възложител: Хербабул ЕООД
Локация: гр. Нова Загора
Извършени дейности: Цялостно изграждане на обекта!
Тегло конструкция: 40т.
Година на завършване: 2016г.